vop

Všeobecné obchodní podmínky, neboli půjčovní řád

1. Souhlas s obchodními podmínkami
Tento půjčovní řád, neboli „Všeobecné obchodní podmínky“ je závazný pro pronajímatele (neboli vlastníka vodáckého vybavení) na straně jedné a nájemce (neboli zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení vodáckého materiálu vzniká, odesláním vyplněného formuláře objednávky z www stránek pronajímatele, nebo podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

 

2. Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník, neboli nájemce

  • byl straší 18-ti let
  • předložil platný doklad určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz nebo pas)
  • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí dle ceníku cvak-voda/cenik

 

3. Cena za pronájem a platba
Cena za zapůjčení vodáckého vybavení je stanovena dohodou a je uvedena v potvrzení objednávky. Příslušná částka může být uhrazena v hotovosti, při převzetí vybavení, případně převodem na účet pronajímatele. Pokud je v potvrzení objednávky uvedena záloha platby, musí být uhrazena dle pokynu. Pokud nebude záloha uhrazena dle pokynu, stává se tím objednávka neplatná.

 

4. Zrušení objednávky, stornopodmínky
Nájemce může objednávku nebo její část zrušit buďto emailem,nebo  telefonicky nebo e-mailem. Potvrzení o zrušení objednávky obdrží nájemce e-mailem, případně zprávou telefonicky. Při zrušení objednávky ze strany nájemce, účtuje pronajímatel stornopoplatky ve výši uhrazené zálohy. Pronajímatel může objednávku zrušit v případě nesplavnosti vybraného úseku řeky o kterou má nájemce zájem (především z důvodu vysokého vodního stavu – vyhlášení prvního povodňového stupně, nebo nedostatečným množstvím vody v řece). Pronajímatel bude nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že se obě strany dohodnou na jiném úseku či řece, bude objednávka přesunuta na tento úsek, či řeku. V případě, že plavbu nelze realizovat nikde, nebo se obě strany nedohodnou na změně, bude objednávka po dohodě s nájemcem buď zrušena. V takovém případě bude záloha vrácena v plné výši.Pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit objednávku. Tato skutečnost bude v co nejkratším termínu oznámena nájemci telefonicky na číslo uvedené v objednávce, či emailem. (tato situace se může například týkat případu, kdy předchozí nájemce poškodil objednaný materiál). V takovémto případě není pronajímatel povinen hradit škody způsobené nedodáním objednávky. V případě zrušení objednávky ze strany pronajímatele je záloha vrácena v plné výši.

 

5. Převzetí vodáckého vybavení
Předmět nájmu, vodácké sportovní vybavení, je při předání překontrolováno nájemcem i pronajímatelem. Vybavení je ve stavu umožňující bezproblémové užívání, s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu stáří vybavení. Nájemce potvrzuje, že umí se zapůjčeným předmětem nájmu zacházet a byl seznámen s návodem jeho užívání a bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. Zák. To se týká především plovacích vest, které jsou pouze plovací pomůckou, nikoliv záchranným prostředkem a dále pak nafukovacích plavidel, u kterých je nutno regulovat tlak vzduchu upouštěním, neboť by vlivem teploty a rozpínání vzduchu mohlo dojít k jejich poškození. Poškození může vzniknout i při styku s ostrými předměty. Nedoporučuje se brát do lodě cenné předměty, pronajímatel v žádném případě nezodpovídá za věci uložené v lodi, v barelech, lodních vacích apod.Nafukovací kánoe Baraka, Pálava, mohou být zapůjčeny se stehennímu popruhy. Pokud o ně zákazník z bezpečnostních důvodů nemá zájem, musí to oznámit pronajímateli při vytvoření objednávky v kolonce „Poznámka“a osobně při předání materiálu. Zákazník je povinen zkontrolovat požadovanou demontáž stehenních popruhů při předávce materiálu. Pokud tak nebude učiněno, nenese pronajímatel vinu za případné újmy na materiálu či zdraví, vzniklé použitím popruhů.

 

6. Vrácení vodáckého vybavení

Nájemce se zavazuje vrátit vybavení ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V den vrácení se zavazuje vrátit vybavení na dohodnutém místě a v dohodnutém čase, nejpozději však do 18:00 hod., jinak si pronajímatel účtuje poplatek za čekání ve výši 300 Kč za každou započatou hodinu. Změnu místa nebo času vrácení musí nájemce pronajímateli nahlásit co nejdříve, minimálně s předstihem 3 hodin. Při nedodržení termínu vrácení je nájemce povinen platit nájemné až do dne vrácení vybavení podle ceníku pronajímatele. Nájemce stvrzuje podpisem smlouvy o zapůjčení, že s ním byl seznámen. Pokud zapůjčené vybavení bude vráceno znečištěné, bude po nájemci požadováno 100 Kč za každé znečištěné vybavení. Při předčasném ukončení nájmu ze strany nájemce, pronajímatel nevrací uhrazenou platbu, ani její část. V ostatních případech platí pro tuto smlouvu o nájmu věcí movitých plně ustanovení § 721 – 723 obč. Zák. a další ustanovení obecně platných předpisů České republiky. V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu České republiky a před orgány ČR.

 

7. Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení
Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti krádeži či poškození. Též zodpovídá za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčenému vybavení umožnil přístup, ať již vědomě nebo z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčeného vybavení nahlásí toto bezodkladně policii ČR a pronajímateli. Při ztrátě a krádeži, případně při poškození, které již nelze opravit nebo by cena opravy převýšila hodnotu nového vybavení, uhradí nájemce náhradu škody a to ve výši:

Kanoe Plastová 14 000 Kč
Kanoe Baraka 25 000 Kč
Kanoe Pálava 17 000 Kč
Kajak Plastový 20 000 Kč
Raft Colorado 450 25 000 Kč
Raft Pulsar 380 37 000 Kč
Pádlo 700 Kč
Vesta vodácká 800 Kč
Vodácký vak 500 Kč
Pumpa 500 Kč
Sedátko do lodě Pálava či Baraka  600 Kč
Neopren Long John 2200 Kč
Neoprenové ponožky 400 Kč
Neoprenové boty 1000 Kč
Vodácká bunda 1000 Kč
Vodácká přilba 1000 Kč

K ceně škody bude dále naúčtována částka, která vznikne při dopravě poškozeného vybavení do servisu, či za poštovné týkající se dopravy náhradního materiálu za materiál poškozený.
Příklad cen za způsobené škody. Konečná cena škody se může oproti příkladu lišit.

Lepení lepení díry (do 5 x 5 cm) nafukovací kánoe či raftu  500 Kč
Lepení lepení díry (do 10 x 10 cm) nafukovací kánoe či raftu
1000 Kč
Lepení lepení díry (nad 10 x 10 cm) nafukovací kánoe či raftu 2000 Kč
Lepení švu neakceptujeme, mění se poškozená část lodě
výměna válce Pálava cca 5000 Kč
výměna válce Baraka cca 6500 Kč
výměna dna Pálava cca 7500 Kč
výměna válce Baraka cca 6500 Kč
výměna dna Baraka cca 10000 Kč
výměna válce nafukovací raft cca 10000 Kč
výměna dna nafukovací raft cca 14000 Kč
Lepení díry v neoprenu (do 10 x 10 cm) 200 Kč
Lepení díry v neoprenu (nad 10 x 10 cm) nebude se opravovat

O výši škody vždy rozhoduje pronajímatel, její vyčíslení proběhne nejpozději do 31 dní ode dne, do kterého měl nájemce vybavení zapůjčeno. Náhrada škody bude uhrazena stržením z vratné kauce, která je složena při při zapůjčení vybavení. Pronajímatel může kauci zadržet v celé výši. Pokud je škoda nižší než zadržená kauce, bude rozdíl navrácen nájemci. Pokud je způsobená škoda vyšší než je výše vratné kauce,  uhradí nájemce rozdíl neprodleně, při vrácení vybavení, případně dodatečně, nejpozději však do 14 dní ode dne vyčíslení škody.

 

8. Souhlas s uchováváním osobních údajů
Nájemce souhlasí s uchováváním osobních údajů v databázi pronajímatele. Pronajímatel neposkytne osobní údaje třetím stranám.